15. 4. 2019

Nabízíme

INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ

Chcete lépe porozumět sami sobě, vyjasnit si své priority, či hledáte průvodce na cestu k Vašim cílům? Vyzkoušejte naši nabídku zaměřenou na osobní rozvoj:

Individuální motivační mapa a její rozbor

Je užitečným nástrojem pro zvyšování výkonu, rozvoj a sebeuvědomění. Porozumíte vlastním preferencím a získáte tipy pro práci se svou motivací.

Individuální příčiny stresu a jejich rozbor

Přinese Vám uvědomění, co konkrétně Vás stresuje, a inspiraci, jak se stresem u sebe pracovat.

Manažerské koučování

Podpoří Vás v rozvoji manažerských dovedností.

Osobní rozvojové koučování

Pomůže  Vám růst a dosahovat Vašich cílů.


AKCE PRO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH FIREMNÍCH TÉMAT

Řešíte u Vás téma, které se týká práce s lidmi? Potřebujete najít podněty, inspiraci na řešení či získat odstup od problému? Chcete využít síly skupinového přemýšlení a podpory moderátora? Objednejte si některou z našich akcí:

Human Resources Brainstorming

Podněcuje tvůrčí přístup a kreativitu. Menší skupina za asistence moderátora společně hledá nápady na řešení a následně z nich vybírá vhodné opatření.

Human Resources Balint group

Umožňuje odpoutat se od vlastních stereotypních myšlenek a získat inspiraci. Jde o skupinové sdílení náhledů na řešení zvoleného tématu. Práce ve středně velké skupině má pevně danou strukturu.  Je vedena tak, aby se co nejvíce snížila emoční zátěž spojená s řešeným tématem.

Human Resources World Café

Větší skupina účastníků sdílí zkušenosti a názory a hledá odpovědi na otázky související s tématem za asistence moderátorů. 


KURZY A WORKSHOPY

Jedním ze způsobů, jak podpořit řešení problémů, inovativnost či snížení nákladů, je zaměřit se na sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Nabízené kurzy a workshopy zkoumají dílčí aspekty, které se sdílením znalostí souvisí, a přináší inspiraci pro Vaši práci:

Jak na sdílení znalostí v organizaci

Chcete podpořit sdílení znalostí a informací mezi zaměstnanci ve Vaší organizaci? Cílem workshopu je upozornit na úskalí, na která můžete při této snaze narazit, a společně hledat, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat.

9 zdrojů motivace pro sdílení znalostí

Chcete lépe porozumět tomu, co Vaše podřízené motivuje k výkonu? Důvody, proč lidé ráno vstanou a jdou do práce, bývají různé. Podle Jamese Sale, autora motivačních map, je jich devět základních. Cílem workshopu je objasnit, které to jsou, jak spolu souvisí, a hledat jejich vztah ke sdílení znalostí v organizaci.

Principy systemického koučování v manažerské praxi

Chcete u svých podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení? Pomoci Vám v tom může pochopení a osvojení si základních principů koučování. Koučovací styl vedoucího navíc podporuje sdílení znalostí mezi zaměstnanci.

Jak si získat pozornost publika

Stresuje Vás představa, že musíte prezentovat? Chcete zlepšit svou schopnost publikum zaujmout? Cílem workshopu je nejen rozvinout Vaše prezentační dovednosti, ale také zlepšit schopnost předat znalosti druhým.

Řízení výkonu znalostních pracovníků

Jsou pro kvalitní výkon Vašich podřízených nezbytné  jejich odborné znalosti a zkušenosti? Musí u práce přemýšlet a hledat  řešení různých situací? Pak patří ke znalostním pracovníkům a jejich řízení má svá specifika. V rámci workshopu se podíváme na to, jaká to jsou.

Jak vybrat zaměstnance s pro-sdílecím přístupem

Jedním ze způsobů, jak podpořit sdílení znalostí v organizaci, je přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou součást své práce. Jak je ale mezi uchazeči poznat a jak je přesvědčit k práci zrovna pro Vás? Cílem workshopu  je společně hledat odpovědi právě na tyto otázky.

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Musíte vést porady? A vnímají je Vaši podřízení a spolupracovníci jako užitečné? Cílem kurzu je zaměřit se na přípravu a vedení porad, jejichž cílem je sdílení informací a znalostí, a společně hledat, jak se vypořádat s výzvami jako je nepřipravenost účastníků, pozdní příchody či protahování porad.


ANALÝZY

Potřebujete více informací o tom, jak na tom ve firmě aktuálně jste? Zajímají Vás oblasti, které jsou klíčové pro Váš další rozvoj? Pak vyberte některou z našich analýz:

Analýza intenzity sdílení znalostí v organizaci

Chcete vědět, jak intenzivní je u Vás sdílení znalostí mezi zaměstnanci? Analýza se zaměřuje se na tři základní aspekty sdílení znalostí, a sice na vnímání toku informací v organizaci, na dokumentování znalostí a na sdílení znalostí s cílem pomoci druhému. Analýza také zjišťuje, do jaké míry se v organizaci vyskytují překážky, které obvykle sdílení znalostí brání.

Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci

Chcete zjistit, čím lze sdílení informací a znalostí
u Vás podpořit? Analýza se zaměřuje na vybrané aspekty, které mohou mít vliv na samotnou intenzitu sdílení znalostí. Aktuálně nabízíme k analýze tyto oblasti:

  • charakteristiky organizační kultury, včetně bližšího zaměření na vnímanou podporu ze strany organizace zaměstnanci a analýzu míry důvěry v organizaci,
  • charakteristiky zaměstnanců, včetně bližšího zaměření na jejich motivaci ke sdílení znalostí, míru commitmentu (závazku vůči organizaci), angažovanosti a spokojenosti,
  • nastavení řízení lidských zdrojů, zahrnující jak styl řízení vedoucích pracovníků, tak nastavení vybraných personálních procesů.

Týmová motivační mapa

Chcete zvýšit výkonnost týmu či spokojenost a angažovanost Vašich podřízených? Týmová motivační mapa Vám ukáže, jak moc je Váš tým motivován, co je pro motivaci jednotlivých lidí ve Vašem týmu důležité a jak jsou jejich preference naplněné. Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky.

Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

Odchází Vám zaměstnanci a nejste si jistí proč? Ztrácíte s nimi i jejich znalosti? Analýza se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá.