15. 4. 2019

Nabízíme

Chcete lépe porozumět sami sobě, vyjasnit si své priority, či hledáte průvodce na cestu k Vašim cílům?

Řešíte u Vás ve firmě téma, které se týká práce s lidmi? Chcete pomoci s analýzou, s přípravou a moderováním workshopu, či potřebujete získat inspiraci? Potřebujete zvýšit výkonnost, angažovanost nebo inovativnost zaměstnanců?

Hledáte kurz či workshop, který rozvíjí manažerské či komunikační dovednosti? Anebo takový, který Vám přinese inspiraci pro podporu inovativnosti zaměstnanců, zvýšení sdílení informací a zkušeností ve firmě či pro dosažení vyšší angažovanosti zaměstnanců?

Obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme. I v případě, že si nevyberete z naší základní nabídky, neváhejte nám napsat na info@sdileniznalosti.cz. Připravíme Vám nabídku na míru.


INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ

Chcete lépe porozumět sami sobě, vyjasnit si své priority, či hledáte průvodce na cestu k Vašim cílům? Vyzkoušejte naši nabídku zaměřenou na osobní rozvoj.

Individuální motivační mapa a její rozbor

Je užitečným nástrojem pro zvyšování výkonu, rozvoj a sebeuvědomění. Porozumíte vlastním preferencím a získáte tipy pro práci se svou motivací.

Manažerské koučování

Podpoří Vás v rozvoji manažerských dovedností.

Osobní rozvojové koučování

Pomůže  Vám růst a dosahovat Vašich cílů.


AKCE PRO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH FIREMNÍCH TÉMAT

Řešíte u Vás téma, které se týká práce s lidmi? Potřebujete najít podněty, inspiraci na řešení či získat odstup od problému? Chcete využít síly skupinového přemýšlení a podpory moderátora? Objednejte si některou z našich akcí.

Human Resources Brainstorming

Podněcuje tvůrčí přístup a kreativitu. Menší skupina za asistence moderátora společně hledá nápady na řešení a následně z nich vybírá vhodné opatření.

Human Resources Balint group

Umožňuje odpoutat se od vlastních stereotypních myšlenek a získat inspiraci. Jde o skupinové sdílení náhledů na řešení zvoleného tématu. Práce ve středně velké skupině má pevně danou strukturu.  Je vedena tak, aby se co nejvíce snížila emoční zátěž spojená s řešeným tématem.

Human Resources World Café

Větší skupina účastníků sdílí zkušenosti a názory a hledá odpovědi na otázky související s tématem za asistence moderátorů. 


KURZY A WORKSHOPY

Chcete rozvíjet sebe nebo posunout Vaši firmu? Hledáte inspiraci pro řešení problémů, zvýšení inovativnosti, snížení nákladů? Anebo chcete získat nový náhled či rozvinout své dovednosti? Podívejte se na nabídku našich kurzů a workshopů.

Sezónní otevřené kurzy

Kromě stálé nabídky máme i nabídku sezónní. Tyto kurzy jsou koncipovány jako otevřené, takže se na ně může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem. Navíc je u nich již určen termín realizace. Mrkněte se, co zrovna nabízíme, a to zde.

Stálá nabídka kurzů

Specializujeme se především na rozvojové aktivity cílící na podporu sdílení znalostí v organizaci, na porozumění motivaci a na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností.

Kurzy zaměřené na podporu sdílení znalostí v organizaci

Sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci má pro organizaci řadu přínosů (např. nižší náklady, vyšší produktivitu, rychlejší řešení, vyšší inovativnost), zejména pokud staví svou konkurenční výhodu na tom, co její lidé znají, umí či získali na základě svých zkušeností. Je proto žádoucí vytvářet v organizaci takové podmínky, které sdílení toho, co lidé mají ve svých hlavách, podporují.

Jak na sdílení znalostí v organizaci

Chcete podpořit sdílení znalostí a informací mezi zaměstnanci ve Vaší organizaci? Cílem workshopu je upozornit na úskalí, na která můžete při této snaze narazit, a společně hledat, jak sdílení informací a znalostí v organizaci zvyšovat.

9 zdrojů motivace pro sdílení znalostí

Chcete lépe porozumět tomu, co Vaše podřízené motivuje k výkonu? Důvody, proč lidé ráno vstanou a jdou do práce, bývají různé. Podle Jamese Sale, autora motivačních map, je jich devět základních. Cílem workshopu je objasnit, které to jsou, jak spolu souvisí, a hledat jejich vztah ke sdílení znalostí v organizaci.

Řízení výkonu znalostních pracovníků

Jsou pro kvalitní výkon Vašich podřízených nezbytné  jejich odborné znalosti a zkušenosti? Musí u práce přemýšlet a hledat  řešení různých situací? Pak patří ke znalostním pracovníkům a jejich řízení má svá specifika. V rámci workshopu se podíváme na to, jaká to jsou.

Jak vybrat zaměstnance s pro-sdílecím přístupem

Jedním ze způsobů, jak podpořit sdílení znalostí v organizaci, je přilákat a vybrat zaměstnance, kteří sdílení znalostí vnímají jako přirozenou součást své práce. Jak je ale mezi uchazeči poznat a jak je přesvědčit k práci zrovna pro Vás? Cílem workshopu  je společně hledat odpovědi právě na tyto otázky.

Porady jako nástroj sdílení znalostí

Musíte vést porady? A vnímají je Vaši podřízení a spolupracovníci jako užitečné? Cílem kurzu je zaměřit se na přípravu a vedení porad, jejichž cílem je sdílení informací a znalostí, a společně hledat, jak se vypořádat s výzvami jako je nepřipravenost účastníků, pozdní příchody či protahování porad.

Kurzy zaměřené na porozumění motivaci

Motivace je energie zaměřená na určitý cíl a ovlivňující chování člověka. Je klíčem k odpovědi, proč zaměstnanec přistupuje k úkolům zrovna daným způsobem. Má vliv i na to, s jakým úsilím danou činnost člověk dělá a jak vytrvalý u této činnosti je. Je proto přínosné porozumět tomu, jaké konkrétní faktory zaměstnance motivují, a jak s tím pracovat, aby došlo ke zvýšení výkonnosti, angažovanosti a ke stabilizaci zaměstnanců.

Co zaměstnance motivuje a jak s tím pracovat

Chcete efektivně motivovat své podřízené? Potřebujete zvýšit jejich výkonnost, angažovanost nebo snížit riziko jejich odchodu ke konkurenci? Pomoci Vám v tom může hlubší pochopení důvodů, proč lidé chodí do práce a co jim dodává energii pro jejich výkon.

Co mne motivuje a jak s tím pracovat

Víte, proč je motivace důležitá? Chcete hlouběji porozumět zdrojům Vaší vlastní motivace? Chcete zlepšit své porozumění kolegům a známým? Pomoci Vám v tom může náhled na podstatu motivace, zdroje motivace a porozumění, jak tyto zdroje motivace spolu souvisí a ovlivňují naše chování.

Kurzy zaměřené na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností

Přímý nadřízený a způsob, jakým jedná, ovlivňuje emoce, názory, přístupy, motivaci a chování jeho podřízených. Je proto žádoucí u vedoucích pracovníků rozvíjet jejich dovednosti, zejména ty, které mají dopad na angažovanost, tvořivost a produktivitu zaměstnanců. Zároveň u všech zaměstnanců, ne jen vedoucích, je přínosné podporovat jejich komunikační dovednosti, neboť ty mohou ovlivňovat vzájemnou spolupráci, a tím i výkonnost organizace.

Principy systemického koučování v manažerské praxi

Chcete u svých podřízených podnítit samostatnost a tvůrčí přístup k řešení? Chcete zlepšit své komunikační dovedosti a prohloubit své porozumění lidem? Pomoci Vám v tom může pochopení a osvojení si základních principů koučování.

Vzdělávací aktivity zaměřené na osobní rozvoj

Vzdělávání rozšiřuje obzory, přináší inspiraci, pomáhá vyznat se v současném světě. A právě tyto cíle sledují námi nabízené aktivity.

Zodpovědné půjčování a co dělat, když jsme jej podcenili

Chcete vědět, co si pohlídat před podpisem úvěrové smlouvy? Zajímá Vás, co je to insolvence a exekuční řízení? Přemýšlíte, jaké možnosti má ten, kdo se dostane do dluhové pasti? Pak využijte náš seminář o zodpovědném půjčování.

Time management v kostce

Chcete zvýšit svou výkonnost? Rádi byste toho během dne stihli více? Uvědomujete si, že Váš čas je to nejcennější, co máte, a že ho někdy věnujete aktivitám, co za to tolik nestojí? Převezměte odpovědnost za své nakládání s časem a přihlaste se na seminář, abyste se svým časem hospodařili efektivněji.


ANALÝZY

Potřebujete více informací o tom, jak na tom ve firmě aktuálně jste? Zajímají Vás oblasti, které jsou klíčové pro Váš další rozvoj? Pak vyberte některou z našich analýz.

Analýza intenzity sdílení znalostí v organizaci

Chcete vědět, jak intenzivní je u Vás sdílení znalostí mezi zaměstnanci? Analýza se zaměřuje se na tři základní aspekty sdílení znalostí, a sice na vnímání toku informací v organizaci, na dokumentování znalostí a na sdílení znalostí s cílem pomoci druhému. Analýza také zjišťuje, do jaké míry se v organizaci vyskytují překážky, které obvykle sdílení znalostí brání.

Analýza faktorů, které ovlivňují sdílení znalostí v organizaci

Chcete zjistit, čím lze sdílení informací a znalostí
u Vás podpořit? Analýza se zaměřuje na vybrané aspekty, které mohou mít vliv na samotnou intenzitu sdílení znalostí. Aktuálně nabízíme k analýze tyto oblasti:

  • charakteristiky organizační kultury, včetně bližšího zaměření na vnímanou podporu ze strany organizace zaměstnanci a analýzu míry důvěry v organizaci,
  • charakteristiky zaměstnanců, včetně bližšího zaměření na jejich motivaci ke sdílení znalostí, míru commitmentu (závazku vůči organizaci), angažovanosti a spokojenosti,
  • nastavení řízení lidských zdrojů, zahrnující jak styl řízení vedoucích pracovníků, tak nastavení vybraných personálních procesů.

Týmová motivační mapa

Chcete zvýšit výkonnost týmu či spokojenost a angažovanost Vašich podřízených? Týmová motivační mapa Vám ukáže, jak moc je Váš tým motivován, co je pro motivaci jednotlivých lidí ve Vašem týmu důležité a jak jsou jejich preference naplněné. Díky týmové motivační mapě získáte cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, tipy, jak podpořit jejich motivaci, a tím i jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky.

Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

Odchází Vám zaměstnanci a nejste si jistí proč? Ztrácíte s nimi i jejich znalosti? Analýza se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá.