Jak podporuje sdílení znalostí výkonnost organizace

Jak podporuje sdílení znalostí výkonnost organizace

Každá organizace je zásobárnou znalostí. Ty mohou přispět k posílení konkurenceschopnosti firmy, avšak je zapotřebí s nimi cíleně pracovat. Pak, zejména při dosažení jejich sdílení mezi zaměstnanci, pomáhají znalosti firmě reagovat na změny v prostředí, podporují její flexibilitu a inovativnost, a tím i finanční výkonnost organizace. V článku Proč ke sdílení znalostí přistoupit systematicky jsme se věnovali podstatě sdílení znalostí v organizaci. Pojďme se blíže podívat na vliv šíření znalostí mezi zaměstnanci na výkonnost organizace.

Sdílení znalostí a inovace

Pokud jsou znalosti v organizaci sdíleny, vznikají nové nápady a nachází se lepší řešení problémů. Kombinací znalostí se objevují nové inovace a přístupy. Pracovníci spolu komunikují a hledají cesty, jak dělat věci jinak. Firma na změny, třeba požadavků zákazníka, reaguje pružněji a lépe. Dochází také ke zlepšení pracovních prostupů nebo produktů. To vše je podpořeno i hlubším porozuměním potřebám zákazníků a rychlejší schopností přizpůsobovat se trhu.

Sdílení znalostí a úspory

Se znalostmi a informacemi jsou šířeny mezi pracovníky i cíle organizace. Ve výsledku je tedy snazší zaměřit společně energii stejným směrem. Předávání znalostí také napomáhá k odstranění neefektivity a snížení plýtvání. Příkladem je úspora času při vykonávání konkrétních úkolů (například když mi kolega poradí, jak při práci s konkrétním programem, mohu úkol zvládnout rychleji) nebo úspora při znovu užití již vymyšlených a odzkoušených postupů či úspora díky neopakování stále stejných chyb. V této souvislosti je důležité uchování znalostí odcházejícího zaměstnance v organizaci, ať už ve formě včasného sdílení s dalšími zaměstnanci, nebo jejího uložení do databáze. Tento postup podporuje zachování stability firmy a jejích procesů. A noví zaměstnanci mohou z existující databáze čerpat a ušetří se tak čas nutný pro jejich zapracování.

Sdílení znalostí a finanční výkonnost

Předávání znalostí podporuje přímo i nepřímo také finanční výkonnost organizace. Přímým efektem je zvýšení tržeb organizace a snížení nákladů. Nepřímý efekt je pak sledován prostřednictvím zvýšení inovační schopnosti organizace. Významným prvkem je také práce s lidskými zdroji, jejich rozvoj a prostor pro sdílení. Právě lidský kapitál, pracovníci určité organizace, je nositelem znalostí. A je tak pochopitelné, že práce s lidmi je cestou k úspěchu.

Co z toho vyplývá

Sdílení znalostí lze tak považovat za cestu k úspěchu, k překonání stagnace a růstu hodnoty firmy. Znalosti ale patří lidem. A chce-li firma jejich znalosti využít, je to v prvé řadě o promyšlené práci s lidským kapitálem. Soulad strategie řízení lidských zdrojů a strategie řízení znalostí, řízení lidského kapitálu, pak vede ke zvýšení ziskovosti organizace.


Máte pocit, že sdílení znalostí a informací u Vás v organizaci není takové, jaké byste potřebovali, a chcete to změnit? Podívejte se na naši nabídku, jak vám v tom můžeme pomoci.