Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Knowledge Sharing, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro pořádání vzdělávacích akcí, prodej služeb a výukových materiálů s nimi souvisejících společností Knowledge Sharing, s.r.o.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost Knowledge Sharing, s.r.o., se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, CZ a identifikačním číslem 08811041, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 115648, a kupujícího.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OTEVŘENÉ KURZY, SEMINÁŘE A WORKSHOPY

(vzdělávací akce konané s fyzickou účastí, dále jen „akce“)

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Přihlášky k účasti na akci přijímáme pouze písemně prostřednictvím on-line přihlášek na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení.

1.2 V případě naplnění kapacity akce je možné přihlásit se jako náhradník, a to e-mailem na info@sdileniznalosti.cz. Pokud společnost Knowledge Sharing, s.r.o. zjistí, že se na akci uvolnilo místo, bude kupující kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

1.3 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je kupující povinen neprodleně oznámit společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Pokud kupující objednává akci pro jinou osobu, je povinen v objednávce uvést jméno a příjmení přihlašované osoby (či osob), dále označované jako účastníka, a její kontaktní e-mail (či e-maily).

1.4 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o. nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně případných nákladů na ubytování, dalších sjednaných služeb.

2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním akce na základě zaslaných pokynů k platbě. Tyto výzvu k platbě zašle společnost Knowledge Sharing, s.r.o. kupujícímu elektronicky na zadaný e-mail. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet. Po úhradě obdrží kupující fakturu, a to v elektronické podobě na zadaný e-mail.

2.3 V případě, že platba nebyla připsána na účet společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. do data konání akce, prokáže účastník zaplacení akce potvrzením o odepsání platby z účtu kupujícího. Platby v hotovosti před zahájením akce v místě jejího konání nelze akceptovat.

3. Cena služeb

3.1 Cena akce může zahrnovat výukové materiály. Tato informace je v takovém případě uvedena na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. u příslušného produktu. Čas ukončení akce či délka akce jsou uváděny vždy orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během akce.

3.2 Uvedená cena semináře je konečná. Společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. není plátcem DPH.

3.3 Cena služeb nezahrnuje náklady na cestu a ubytování účastníků.

4. Ochrana díla

4.1 Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

4.2 Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. jakýmkoliv způsobem kupujícím dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Po tomto termínu již není možno storno provést. Účastnický poplatek se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Kupující však má právo poslat za účastníka náhradního účastníka. O této skutečnosti je však povinen písemně informovat společnost Knowledge Sharing, s.r.o. před započetím akce.

5.2 V případě, že je kapacita akce naplněna, a je tak možné se přihlásit jen jako náhradník, je kupující o této skutečnosti informován.

5.3 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení akce. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Dojde-li ke zrušení akce, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.

5.4 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, ať už přijatých prodávajícím nebo orgánem veřejné moci, změnit formu konání akce konané za fyzické účasti na on-line webinář. Všichni přihlášení budou v takovém případě neprodleně informováni o změně telefonicky nebo e-mailem. Na storno objednávky se v takovém případě uplatní standardní storno podmínky dle příslušných ustanovení těchto Obchodních podmínek.

5.5 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání akce neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE A ON-LINE WORKSHOPY

(vzdělávací akce konané on-line, dále jen „on-line akce“)

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Přihlášky k účasti na on-line akci přijímáme pouze písemně prostřednictvím on-line přihlášek na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení.

1.2 V případě naplnění kapacity on-line akce se může kupující přihlásit jako náhradník, a to e-mailem na info@sdileniznalosti.cz. Pokud společnost Knowledge Sharing, s.r.o. zjistí, že se na akci uvolnilo místo, bude kupující kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

1.3 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Pokud kupující objednává akci pro jinou osobu, je povinen v objednávce uvést jméno a příjmení přihlašované osoby (či osob), dále označované jako účastníka, a její kontaktní e-mail (či e-maily).

1.4 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o. nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním on-line akce na základě zaslaných pokynů k platbě. Výzvu k platbě zašle společnost Knowledge Sharing, s.r.o. kupujícímu elektronicky na zadaný e-mail. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet. Po úhradě obdrží kupující fakturu (daňový doklad), a to v elektronické podobě na kupujícím zadaný e-mail.

2.3 Nejpozději den před konáním on-line akce zašle společnost Knowledge Sharing, s.r.o.  každému účastníkovi na uvedený e-mail přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení do virtuální školící místnosti. Účastník se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena on-line akce je konečná. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátcem DPH.

3.2 Cena zahrnuje účast na on-line akci a možnost kladení otázek prostřednictvím chatu. Cena akce může v některých případech zahrnovat i výukové materiály. Tato informace je v takovém případě uvedena na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. u příslušného produktu. Čas ukončení akce či délka akce jsou uváděny vždy orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během akce.

4. Ochrana díla

4.1 Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

4.2 Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. jakýmkoliv způsobem kupujícím dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením on-line akce. Po tomto termínu již není možno storno provést. Účastnický poplatek se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Kupující však má právo poslat za účastníka náhradního účastníka. O této skutečnosti je však povinen písemně informovat společnost Knowledge Sharing, s.r.o. před započetím on-line akce.

5.2 V případě, že je kapacita on-line akce již naplněna, a je možné se přihlásit jen jako náhradník, je kupující o této skutečnosti informován.

5.3 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení akce. Všichni přihlášení účastníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Dojde-li ke zrušení akce, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.

5.4 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání on-line akce neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

6. Technické parametry

6.1 Účastník bude respektovat pokyny pro spuštění on-line akce vydané společností Knowledge Sharing, s.r.o. Účastník před zahájením on-line akce ověří, zda jeho počítač a připojení splňují technické parametry nezbytné pro účast na on-line akci, a to dle instrukcí společnosti Knowledge Sharing, s.r.o., které mu budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním akce.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU WEBINÁŘE

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku záznamu webináře přijímáme pouze písemně prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o.  nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme výzvu k platbě. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet.

2.3 Po uhrazení objednávky Vám společnost Knowledge Sharing, s.r.o. zašle na uvedený e-mail přístupové údaje, pomocí nichž si můžete pustit záznam webináře. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena záznamu webináře je konečná. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátce DPH.

3.2 Cena zahrnuje výklad lektora. Délka záznamu webináře je vždy uvedena v informacích na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Obvyklá délka webináře je 1 hodina.

3.3 Zakoupený záznam webináře může kupující shlédnout max. 3x.

4. Technické parametry

4.1 Pro spuštění záznamu webináře je nutné internetové připojení.

5. Ochrana díla

5.1 Záznam z webináře ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. jakýmkoliv způsobem kupujícím dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ (e-Produktů)

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku e-Produktů (publikací, dokumentů, formulářů, dárkových poukazů apod. v elektronické verzi) přijímáme pouze písemně prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o. nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme výzvu k platbě. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet.

2.3 Po uhrazení obdrží kupující fakturu na e-mail uvedený v objednávce. Společně s fakturou Vám společnost Knowledge Sharing, s.r.o. zašle na uvedený e-mail link (odkaz) ke stažení e-Produktu. Tento link smí kupující použít pouze pro stažení produktu do svého počítače. Kupující se zavazuje, že zaslané údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena e-Produktu je konečná. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátce DPH.

3.2 Cena zahrnuje kompletní produkt v elektronické podobě, zpravidla ve formátu pdf, doc a xlsx (vše zkomprimováno do formátu rar). Přesný obsah a rozsah e-Produktu včetně specifikace formátu je uveden na webových stránkách u daného e-Produktu.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ TIŠTĚNÝCH PRODUKTŮ

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávky přijímáme pouze písemně prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o. nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme výzvu k platbě. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet.

2.3 Jakmile bude Vaše objednávka uhrazena, obratem Vám bude zasláno objednané zboží společně s daňovým dokladem na Vámi uvedenou dodací adresu.

3. Cena služeb

3.1 Cena uvedená na webových stránkách a v objednávce je konečná. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátce DPH. Poštovné a balné činí 100 Kč.

4. Dodání

4.1 Objednané zboží Vám bude zasláno na Vámi uvedenou doručovací adresu prostřednictvím České pošty.

5. Ochrana díla

5.1 Veškeré tištěné produkty poskytnuté v rámci objednávky, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

5.2 Žádný z tištěných produktů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. jakýmkoliv způsobem kupujícím dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Zrušení objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze zrušit telefonicky nebo e-mailem, pokud je objednávka přijata a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

6.2 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena do 3 pracovních dnů na bankovní účet kupujícího.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ROZBOR INDIVIDUÁLNÍ MOTIVAČNÍ MAPY

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku na rozbor individuální motivační mapy přijímáme pouze písemně, a to buď prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. nebo e-mailem na info@sdileniznalosti.cz. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Kupující je povinen v objednávce definovat, kdo bude klientem u této služby, pokud tuto službu neobjednává sám pro sebe, a uvést jeho kontaktní e-mail a kontaktní telefon.

1.3 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. poskytuje tuto službu prostřednictvím svého vyškoleného kouče. Kouč prohlašuje, že absolvoval vzdělávací rekvalifikační program Kouč, výcvikový program Systemické koučování II a výcvik pro licencované praktiky motivačních map.

1.4 Kupující bere na vědomí, že pro využití služby je zapotřebí mít k dispozici internetové připojení, zřízenou e-mailovou schránku a v případě využití online konzultace s koučem dle článku 2.5 Obchodních podmínek pro rozbor individuální motivační mapy rovněž některou z níže uvedených aplikací umožňující online či telefonickou komunikaci:

1.4.1 Aplikace ZOOM – ke stažení na: https://zoom.us/

1.4.2 Aplikace Teams – ke stažení na: https://teams.microsoft.com

1.4.3 Aplikace Skype – ke stažení na: https://www.skype.com

1.4.4 případně jiná aplikace dle předchozí domluvy

1.5 Přijetí objednávky potvrdí společnost Knowledge Sharing, s.r.o. nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby.

2.2 Na základě objednávky zašle společnost Knowledge Sharing, s.r.o. výzvu k platbě. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet.

2.3 Po uhrazení obdrží kupující fakturu na e-mail uvedený v objednávce. Následně společnost Knowledge Sharing, s.r.o. zašle na uvedený e-mail klienta této služby instrukce pro vyplnění akreditovaného testu motivačních map, a to nejpozději do 3 pracovních dní. Klient je povinen vyplnit on-line test nejpozději do tří měsíců od doručení přístupových údajů k on-line testu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.4 Po vyplnění akreditovaného testu motivačních map je na e-mail klienta uvedený v objednávce doručena výstupní zpráva z on-line testu, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyplnění a odeslání on-line testu kupujícím. Zároveň je klientovi nabídnuta možnost sjednat si termín konání konzultace s koučem ohledně rozboru výsledků klienta.

2.5 Konzultace proběhne osobně nebo dálkově prostřednictvím domluvené aplikace (Skype, Zoom, MS Teams). Klient má právo na konzultaci nejpozději do 21 dnů od doručení výstupu z online testu. Termín, který klient odsouhlasil je pro klienta závazný, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Klient je povinen poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytnutí služby, zejména pak při sjednávání vhodného termínu pro konzultaci s koučem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí, že pokud klient na nabídnutou možnost konání konzultace s koučem do 21 kalendářních dní nezareaguje či nedojde k jinému způsobu domluvení termínu, možnost konzultace propadá a není možno za ní ze strany kupujícího či klienta požadovat jinou náhradu. Klient je povinen se předem telefonicky či e-mailem omluvit v případě, že se nemůže dohodnutého termínu zúčastnit.

2.6 Smluvní strany se dohodly, že společnost Knowledge Sharing, s.r.o. splnila svou povinnost poskytnout službu i v případě, že:

2.6.1 Klient ve lhůtě dle článku 2.3 Obchodních podmínek pro rozbor individuální motivační mapy on-line test nevyplní a neodešle a prodávající tak nemůže poskytnout další navazující plnění uvedená v článku 2.4 a/nebo 2.5 Obchodních podmínek pro rozbor individuální motivační mapy.

2.6.2 Klient se z důvodu na jeho straně nezúčastní termínu konzultace dohodnutého s prodávajícím dle článku 2.5 Obchodních podmínek pro rozbor individuální motivační mapy.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena rozboru individuální motivační mapy je konečná. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátce DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost sjednání odlišných podmínek ve smlouvě.

4. Ochrana díla

4.1 Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci rozboru individuální motivační mapy, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

4.2 Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. jakýmkoliv způsobem kupujícím dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KOUČOVÁNÍ

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku na koučování přijímáme pouze písemně, a to e-mailem na info@sdileniznalosti.cz. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že nejpozději v den odeslání objednávky dosáhl 16 let.

1.2 Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Kupující je povinen v objednávce definovat, kdo bude klientem u této služby, pokud tuto službu neobjednává sám pro sebe, a poskytnout na něj kontaktní e-mail a kontaktní telefon.

1.4 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. poskytuje tuto službu prostřednictvím svého vyškoleného kouče.

1.5 Kouč do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky na e-mail info@sdileniznalosti.cz kontaktuje klienta a domluví se s ním na krátké schůzce (cca 20 minut), ať již osobně nebo on-line prostřednictvím dohodnuté aplikace. Během této schůzky si ujasní vzájemné představy a očekávání. Tato úvodní schůzka je zdarma. Obě strany (kouč i klient) mohou svobodně od koučování odstoupit, a to až do 5 pracovních dnů po realizované úvodní schůzce. Pokud tak do té doby neučiní, objednávka koučování se stává závaznou.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit smluvní cenu za objednané služby.

2.2 Stane-li se objednávka závaznou, zašleme Vám výzvu k platbě. Úhradu je možné provést pouze převodem na účet.

3. Cena služeb

3.1 Za poskytnutou službu je splatná smluvní cena dle pokynu společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. na základě výzvy k platbě. Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. není plátce DPH. Úhrada služby probíhá předem, a to bankovním převodem. Po uhrazení ceny vystaví společnost Knowledge Sharing, s.r.o. daňový doklad –fakturu, kterou zašle v elektronické podobě e-mail kupujícího.

4. Práva duševního vlastnictví

4.1 Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály“). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. za škodu, která ji tím vznikne v plném rozsahu.

5. Průběh koučování

5.1 Forma sezení – sezení kouče a klienta budou během období probíhat osobně nebo on-line prostřednictvím domluvené aplikace (Skype, Zoom, MS Teams).

5.2 Čas sezení – oznámení o změně času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a kouč má nárok na odměnu v plné výši. Pokud klient zruší více než 3 sezení během období, je kouč oprávněn koučovací dohodu vypovědět za podmínek uvedených níže k bodu „14. Ukončení dohody“.

5.3 Délka sezení – délka jednoho sezení je 60 minut. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně či on-line. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může kouč rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

5.4 Délka koučovacího období – délka koučovací období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série potřebného počtu sezení. Délka koučovacího období je omezena počtem objednaných sezení x 7-21 dní (dle potřeb klienta). Standardně se sjednává 6 hodinových schůzek s časovým odstupem 2 týdny mezi schůzkami, ale lze se dohodnout na jiném počtu schůzek i časovém odstupu mezi nimi.

5.5. Příprava sezení – klient je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na koučovacích sezeních s koučem dohodne. Pokud klient nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom kouče neprodleně uvědomit. Pokud klient bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, je kouč oprávněn tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „8 Ukončení dohody“.

5.6. Koučovací metody – Koučovací sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení a, bude-li to nutné, je klient povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí sezení, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování dle podmínek v bodě 5.2 „Čas sezení“.

6. Odbornost kouče

6.1 Kouč prohlašuje, že absolvoval vzdělávací rekvalifikační program Kouč, výcvikový program Systemické koučování II a výcvik pro licencované praktiky motivačních map.

6.2 Kouč se zavazuje uskutečnit koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude kouč poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako kouč naplňovat smysl této dohody. Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují –např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či SMS zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

7. Odpovědnost a záruky

7.1 Společnost Knowledge Sharing, s.r.o. ani jí poskytnutý kouč v žádném případě neodpovídají za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího sezení. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučovi či společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním, je klient povinen uhradit koučovi veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

7.2. Kouč ani společnost Knowledge Sharing, s.r.o. neposkytují žádné záruky, že koučovací metody sezení budou fungovat v rámci tohoto koučování. Výsledky koučovacích sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Kouč ani společnost Knowledge Sharing, s.r.o. v žádném případě neposkytují žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídají.

7.3 V rámci koučování klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Kouč je povinen učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

8. Ukončení dohody

8.1 Kouč je oprávněn tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí, v případě, že:

8.1.1 Klient nebude naplňovat nebo dodržovat podmínky této dohody a nenapraví takové porušení do 5 pracovních dní ode dne, kdy kouč klientovi oznámí, že je potřebné provést nápravu některého nedostatku,

8.1.2 Klient nesplní nebo nedodrží jakoukoli z podmínek této dohody a již není možná náprava,

8.1.3 Platba za koučování nebude před zahájením prvního sezení připsána na stanovený účet, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

8.2 Klient je oprávněn dohodu vypovědět v případech uvedených v bodech 8.1.1 a 8.1.2 analogicky. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

8.3 Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody z důvodů na straně klienta, je klient povinen uhradit koučovi odměnu v plné výši i za sezení, která neproběhla. Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně kouče, nebo vzájemnou dohodou, uhradí klient odměnu za sezení, která proběhla do dne ukončení dohody. Při ukončení dohody není kouč dále odpovědný za koučování a sezení.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Zákazník dává společnosti Knowledge Sharing, s.r.o. uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové akce, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (maximálně 1x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat. Tento souhlas může kdykoli odvolat. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 20. 3. 2021.