Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je právnická osoba: Knowledge Sharing, s.r.o., se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, CZ a identifikačním číslem 08811041 (dále jen „Společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 115648. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují základní zásady, kterými se Společnost řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“);
 2. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
 3. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“);
 4. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.sdileniznalosti.cz, www.knowledgesharing.cz (dále jen „Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi, mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen „Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby, rezervací místa na školení či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě, fakturační údaje apod.

V případě domluvení testu Motivačních map potřebujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Pro účely vyhodnocení dotazníku je nutné na testovací stránce vyplnit následující osobní údaje: jméno, příjmení, pohlaví, jméno firmy, pracovní pozice.

V případě koučování potřebujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje o datech a počtu hodin poskytnutého koučování pro účely vedení evidence vyžadované profesní organizací kouče s cílem prokázání praxe a kvalifikace kouče. Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu vykonávání praxe koučem.

Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

 1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 2. zasílání daňových dokladů za poskytnuté služby a zboží;
 3. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 4. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 5. zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Společnosti vůči Vaší osobě v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 6. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

Ze strany Společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

2. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá, mohou být předávány propojeným osobám Společnosti a třetím osobám (dále jen „Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 • zpracovatelům účetnictví Společnosti za účelem zpracování účetnictví a daní Společnosti;
 • správcům Webových stránek Společnosti za účelem propagace Společnosti;
 • správcům serverů, poskytovateli cloudového úložiště, správě IT systémů, za účelem správy IT systémů a provozování Webových stránek Společnosti;
 • správcům sociální sítě LinkedIn za účelem propagace Společnosti;
 • provozovateli služby Mailchimp za účelem rozesílání newsletterů a dalších e-mailů Společnosti, kterými Společnost informuje o svých aktivitách;
 • provozovateli on-line platformy Survio za účelem distribuce dotazníků, sběru dat k dotazníkům a souhrnu odpovědí z dotazníků;
 • provozovateli aplikace Formuláře Google za účelem distribuce dotazníků, sběru dat k dotazníkům a souhrnu odpovědí z dotazníků;
 • poskytovateli telefonních služeb Společnosti za účelem zabezpečení telefonních služeb;
 • společnosti MOTIVATIONAL MAPS LIMITED za účelem vyhodnocení dotazníku Motivační mapy. Tato společnost je registrovaná u britského národního úřadu pro ochranu osobních údajů ICO pod registračním číslem Z2660944;
 • International Coach Federation – mezinárodní federaci koučů za účelem vedení evidence k prokázání praxe kouče;
 • poskytovateli telefonních služeb zaměstnavatele za účelem zabezpečení telefonních služeb;
 • poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). Po této době, případně po odvolání Vašeho souhlasu, Společnost tato Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu (dále jen „Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující práva:

 1. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailu: info@sdileniznalosti.cz
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n, pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo či je porušeno nařízení GDPR.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na adrese info@sdileniznalosti.cz.

Knowledge Sharing, s.r.o.

nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 2. 1. 2020.