4. 4. 2020

Analýza fluktuace zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují

Pokud lidé v hojné míře opouští dobrovolně Vaši organizaci a odcházejí raději pracovat jinam, může to destabilizovat Vaši organizaci, vést k růstu nákladů a k poškození Vaší image jako zaměstnavatele. Nabízená analýza fluktuace zaměstnanců se zaměřuje nejen na ukazatele s fluktuací spojené, ale hledá i odpověď na otázku, co k dobrovolným odchodům zaměstnanců od Vás přispívá.

Tuto analýzu doporučujeme v případech, že:
 • máte vysokou míru odchodů zaměstnanců, kterou navíc iniciují sami zaměstnanci,
 • se potýkáte se ztrátami cenných znalostí (know-how), např. v důsledku odchodu seniorních zaměstnanců,
 • podstatou Vaší konkurenční výhody je intenzivní práce se znalostmi zaměstnanců a inovativnost,
 • cítíte potřebu změny v přístupu k zaměstnancům, chcete podpořit jejich angažovanost, nebo
 • Vám záleží na tom, jak Vás vnímají stávající zaměstnanci – pečujete o organizační kulturu,

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících skutečnostech:

 • důvodech, proč zaměstnanci z Vaší organizace odchází,
 • faktorech, které míru fluktuace ve Vaší organizaci ovlivňují,
 • co změnit a co zachovat a rozvíjet v oblasti řízení lidských zdrojů, abyste podpořili stabilizaci lidí v organizaci.

FAQ

1) Proč si nechat analýzu fluktuace zaměstnanců udělat?

Vysoká intenzita odchodů pracovníků může destabilizovat podnik a demotivovat ty, kteří se pokoušejí udržet potřebnou úroveň služeb a výroby v podmínkách neobsazených pracovních míst, nezkušeného nového personálu a všeobecné nespokojenosti. S růstem odchodů pracovníků zpravidla rostou náklady na získávání, zapracování a vzdělávání pracovníků. Kromě finančních dopadů, jako jsou dodané náklady na přijímání, adaptaci a zaškolení nových zaměstnanců, je důležité zohlednit rovněž demotivaci a větší pracovní zátěž zaměstnanců, kteří musí nahradit chybějící kolegy. Více o tom, proč na míře fluktuace zaměstnanců záleží, si můžete přečíst zde.

Analýzu lze využít jako základní krok k identifikaci prostoru pro zlepšení v oblasti retence zaměstnanců i ke zlepšení fungování organizace a mezilidských vztahů v organizaci. Získat můžete i představu, co je vhodné odbourat, neboť to podporuje fluktuační tendence zaměstnanců.

Nabízená analýza:

 • Rozebírá ukazatele spojené s fluktuací, a to z různých úhlů pohledu.
 • Ukazuje místa, na něž je vhodné se zaměřit, má-li dojít k stabilizaci lidí v organizaci.
 • Odkrývá faktory, které fluktuaci v organizaci ovlivňují.
 • Odhaluje úzká místa v komunikaci a nastavení procesů důležitých pro stabilizaci lidí.
 • Naznačuje pohled zaměstnanců na organizační kulturu a management organizace.
 • Shrnuje přednosti současného stavu a ukazuje prostor pro zlepšení.

Zobrazit odpověď k otázce

2) Komu je analýza fluktuace určena?

Analýza je vhodná především pro management firem, který:

 • Chce zjistit, jaké jsou hlavní příčiny dobrovolné fluktuace zaměstnanců.
 • Chce si ověřit, kterých zaměstnanců se fluktuace především týká.
 • Nemá potřebný lidský kapitál, aby si takovou analýzu udělal vlastními silami.
 • Potřebuje inspiraci a tipy, na co se zaměřit, pro zvýšení stabilizace lidí v organizaci.

Analýza je určena především pro potřeby středních a velkých firem. Využití je však možné i v menších organizacích či v nepodnikatelském sektoru.

Zobrazit odpověď k otázce

3) V čem spočívá podstata nabízené analýzy?

Na základě dat poskytnutých organizací je analyzován vývoj míry fluktuace a stabilizace zaměstnanců v dané organizaci. Je analyzována struktura zaměstnanců, kteří organizaci v posledních letech opustili. Součástí je také dotazníkové šetření fluktuačních tendencí a jejich příčin u stávajících zaměstnanců.

Zobrazit odpověď k otázce

4) Je možné identifikovat jednotlivé respondenty?

V rámci šetření jsou dodržována etická pravidla. Organizaci je předána souhrnná zpráva neumožňující identifikaci jednotlivých respondentů. Pokud se z organizace zapojí jen malý počet respondentů, nejsou z důvodu zachování anonymity respondentů vyhodnocovány identifikační otázky (věková kategorie, pohlaví, kategorie doby zaměstnání v organizaci apod.).

Zobrazit odpověď k otázce

5) Kolik analýza fluktuace stojí?

Cena závisí na domluveném rozsahu, například na předpokládaném počtu respondentů, u nichž se budou zjišťovat fluktuační tendence, na způsobu distribuce dotazníku pro zjištění fluktuačních tendencí a na domluveném způsobu předání výsledků. Součástí může být nejen zaslání výsledků e-mailem či prezentace výsledků v dané organizaci, ale také workshop navazující na výsledky a hledající cesty ke změně a dalšímu rozvoji.

Zobrazit odpověď k otázce

6) Jak náročná je tato analýza pro samotnou organizaci?

Tato analýza bývá většinou zaměřena na celou organizaci, ale ve zvláštních případech ji lze zaměřit jen na vybrané kategorie zaměstnanců.

Pro analýzu je zapotřebí poskytnutí základních údajů od Vás, především pokud jde o počty odchodů, charakteristiky odcházejících, počty zaměstnanců. Dále je zapotřebí umožnit nám realizaci dotazníkového šetření analyzujícího fluktuační tendence. Toto dotazníkové šetření probíhá většinou v kombinaci elektronického a tištěného dotazníku. Toto šetření je založeno na samovyplňování, tj. vyplňování je zcela v respondentově režii. Metoda samovyplňování je zvolena záměrně z důvodu její nižší finanční a organizační náročnosti, ale také psychicky vnímaného komfortu a klidu respondenta.

Před samotnou realizací je vhodné seznámit zaměstnance předem se záměrem provádět výzkum (např. prostřednictvím nástěnky, podnikového časopisu či porady). Zaměstnanci by také měli být informováni o důvodech, proč vedení podobný průzkum organizuje. Vedení by rovněž mělo zdůraznit zaručení anonymity údajů. Zaměstnanci nebudou nikde v dotazníku fluktuačních tendencí uvádět své jméno. Budou sice požádáni o vyplnění identifikačních údajů (pohlaví, věková kategorie, nejvyšší dosažené vzdělání, kategorie doby zaměstnání v organizaci), nicméně tyto údaje jsou při analýze brány v potaz, jen pokud se zapojí dostatečný počet respondentů z dané organizace, aby bylo možno zachovat anonymitu respondentů.

Zobrazit odpověď k otázce

7) Máme mezi zaměstnanci cizince. Nabízíte šetření i v angličtině?

Ano, dotazník pro zjištění fluktuačních tendencí k dispozici v české i anglické jazykové verzi. Také souhrnná zpráva může být v případě Vašeho zájmu napsána v angličtině.

Zobrazit odpověď k otázce