Firemní motivační mapa

Motivace zaměstnanců má přímý dopad na jejich výkonnost a tím i na produktivitu celé firmy a její ziskovost. Jedním z nástrojů, který můžeme pro měření motivace použít, jsou tzv. motivační mapy. Ty zjišťují naplnění devíti základních motivátorů v práci, pořadí jejich důležitosti a tím i jejich význam pro doplnění energie potřebné pro práci. Můžeme z nich vyčíst, zda zaměstnanci pro pocit naplnění potřebují především dobré mezilidské vztahy, vidět dosažené výsledky, anebo cítit dostatečný prostor pro další růst. Naznačují také ochotu ke změnám a rychlost rozhodování. Jejich výhodou je i to, že díky nim můžeme sledovat dopad různých změn a opatření na změnu motivace. Motivační mapu lze zpracovat pro jedince, pro tým, anebo pro celou organizaci.

Firemní motivační mapa - přínosy

Proč firemní motivační mapa

Pokud management zná klíčové motivátory organizace, má v rukou vodítko, jak podpořit výkonnost firmy. Naplnění hlavních motivátorů totiž přináší lidem energii pro práci a zvyšuje jejich ochotu se pro firmu dále angažovat. Obojí pak vede k růstu produktivity práce.

Seznámení zaměstnanců s firemní motivační mapou a rozdíly v motivátorech napříč týmy i jednotlivými členy týmů vede k uvědomění si rozdílů v tom, o co usilují. Přirozeně spouští diskusi a srozumitelným jazykem učí zaměstnance mluvit o něčem tak nehmatatelném jako je jejich motivace pro práci. Pochopení, proč to druzí tak mají, bývá prvním krokem k vzájemnému porozumění.

Díky firemní motivační mapě získává management také celkový náhled na to, do jaké míry je jejich firma připravena na změny, které chystají. Pokud mezi motivátory lidí ve firmě převáží ty růstové, bude tato skupina výrazně rychleji a ochotněji chystané změny akceptovat. Naopak u skupin s dominantními vztahovými motivátory musí management změnu zavádět po menších krůčcích a intenzivně komunikovat její dopady.

Každý motivátor potřebuje trošku jiný styl řízení. Některým motivátorům vyhovuje větší míra kontroly, jiné potřebují mít pocit volnosti, mají-li podat výkon. Například Obránce potřebuje jasně dané procesy, Stavitel jasně stanovená pravidla pro získání odměny, Hledač zase pro něj smysluplnou vizi. Motivační mapa pomáhá porozumět tomu, jak s jednotlivci i týmy ve firmě pracovat. Skloubení stylu vedení s očekáváním jednotlivých motivátorů, usnadní práci vedoucím pracovníkům a zlepší vztahy mezi šéfem a podřízenými.

V neposlední řadě díky rozboru motivační mapy firmy si může management ověřit, zda deklarované firemní hodnoty odpovídají motivačnímu profilu zaměstnanců. Pokud firemní hodnoty a motivátory zaměstnanců spolu souzní, může management očekávat, že lidé ve firmě se budou na uplatňování těchto hodnot aktivně podílet.

Závěrem

Zjištění, které motivátory ve firmě převažují, může být vítanou pomůckou pro management firmy. Firemní motivační mapa může poskytnout potřebný odstup, nadhled a přinést inspiraci pro práci s lidmi. Podpoří komunikaci ve firmě i dosahování žádoucích cílů.


A co dál?

Máte zájem o rozbor týmové motivační mapy nebo firemní motivační mapy? Kontaktujte nás na info@sdileniznalosti.cz anebo si najděte více informací zde.

Chcete vědět o motivaci více? Můžete se podívat na na videokurz Poznejte svou motivaci, anebo se přihlásit na workshop Co lidem dodává energii a jak s tím pracovat či workshop Co zaměstnance motivuje a jak s tím pracovat.