V čem jsou skupinové metody řešení problému užitečné?

S většími či menšími problémy se člověk potýká docela běžně. Často bývá užitečné do hledání řešení zapojit další osoby, ať už podřízené, kolegy nebo členy rodiny. Více hlav totiž znamená více zkušeností, náhledů a přístupů. Výměna myšlenek mezi členy skupiny podněcuje kreativitu a často přináší i nové úhly pohledu, které by samotného jedince nenapadly. Výsledkem skupinového řešení bývá větší počet alternativ řešení, uvědomění si širších souvislostí a hlubší pochopení podstaty. Pokud řeším problém ve skupině, jsem nenásilně vedena i k tomu, abych zkoumala a prověřovala své domněnky a předpoklady. Skupina také bývá více realistická v hodnocení rizik a jejich dopadů. To vše snižuje riziko chybné volby. Užitečný může být občas i skupinový tlak – může vést člověka k uvědomění si nezbytnosti nějaké změny a podpořit jeho motivaci pro tuto změnu.

Skupinové řešení problémů také podporuje spolupráci mezi lidmi, umožňuje jim totiž se lépe vzájemně poznat, zlepšit komunikaci a prohloubit vzájemné porozumění. Pokud do hledání řešení zapojíme ty, kterých se rozhodnutí bude týkat či se budou na jeho realizaci podílet, budou se cítit součástí procesu řešení. Tím podpoříme i jejich motivaci a zainteresovanost pro výsledné řešení. A nezáleží na tom, jestli těmi zapojenými byli naše děti či podřízení.

Použití některé metody a ideálně i moderace vnáší do skupinové diskuse strukturu a řád. Snižuje riziko, že lidé sice budou dlouho diskutovat, ale bude chybět posun k řešení, zacílení a akční plán. Má-li diskuse moderátora, k jeho úkolům patří podporovat diskusi, hlídat, aby se skupina držela tématu, kontrolovat čas, který byl na diskusi vymezen, soustředit energii skupiny na projednávané téma a zajišťovat posun tématu směrem k řešení.

Kdy skupinové metody řešení použít

Kdy se skupinové řešení hodí? Jsou to především situace, kdy přijaté řešení bude mít dopad na více osob a je tedy žádoucí jejich shoda před realizací. Jsou to i případy, kdy je zapotřebí mít informace z různých zdrojů a oblastí, třeba pro to, že problém je složitý, obtížně uchopitelný, nelze jej jednoznačně definovat, nebo má více možných řešení. Užitečné to může být i v situacích, kdy si uvědomím, že mne problém příliš pohltil a potřebuji získat určitý odstup. Anebo když mám pocit, že můj náhled je pravděpodobně příliš zúžený a potřebuji si ujasnit širší souvislosti.