Proč je motivace zaměstnanců důležitá

Motivace se projevuje v přístupu zaměstnanců k práci a ke konkrétním pracovním úkolům. Má vliv na výsledky jejich práce, jejich produktivitu i kvalitu zpracování. Co je ale podstatou pracovní motivace?

Co je to motivace

Motivace je v podstatě vyburcovaná energie člověka, která je spojena se zaměřením chování na určitý cíl. Motivace tedy dává odpověď na otázku, proč člověk dělá právě to, co dělá. Má vliv i na to, s jakým úsilím danou činnost člověk dělá a jak vytrvalý u této činnosti je. Navíc až do určité úrovně platí, že čím vyšší motivace je, tím je člověk výkonnější. Pokud je míra motivace zaměstnanců malá, úroveň výkonu je nízká. S růstem míry motivace se úroveň výkonu zvyšuje. Faktem ale je, že přesáhne-li však míra motivace optimální mez, úroveň výkonu se paradoxně sníží. Přemotivovanost totiž snižuje schopnost soustředění se, vede k úzkosti a zablokování se.

Za motivací hledej potřeby

Motivace úzce souvisí s potřebami člověka. Pokud člověk prožívá nedostatek něčeho, co je pro něj důležité, například má hlad, je unavený, chybí mu sociální kontakty, má, odborně řečeno, určitou potřebu. Ta v něm vytváří napětí a přání dosáhnout či získat to, co mu chybí. To následně může vést k mobilizaci energie a jednání, od nějž člověk očekává, že mu pomůže potřebu uspokojit. Pokud toto jednání skutečně povede k uspokojení dané potřeby, je pravděpodobné, že jej člověk zopakuje v případě, že se objeví podobná potřeba. Pokud ne, je opakování tohoto jednání v budoucnu méně pravděpodobné.

Vnitřní a vnější motivace

Motivaci může v člověku vzbuzovat sama podstata činnosti, kterou má dělat či ji dělá, a pocity, které s ní má spojené, anebo může být podnícena jinak. V prvním případě, kdy člověka baví daná činnost sama o sobě, má s ní spojeny pozitivní pocity, nebo v ní vidí nějaký vyšší smysl, hovoříme o vnitřní motivaci. Ve druhém případě, kdy člověk dělá danou činnost, protože si uvědomuje, že na oplátku může něco získat, mluvíme o vnější motivaci. Tím „něco“ mohou být peníze, kariérní růst, ale také třeba uznání ze strany kolegů. S tímto se dá manažersky pracovat.

Jak lze motivaci ovlivnit

Udělat z introverta extroverta či jinak měnit osobnostní rysy zaměstnanců v podstatě nejde. Míru motivace však u zaměstnanců ovlivnit lze. Mohu jako vedoucí pomáhat lidem najít smysl v jejich pracovních úkolech, nebo mohu nabízet podněty, které v nich motivaci vyvolají. Co je pro koho důležité a motivuje jej, mohu zvažovat při rozdělování a zadávání úkolů. Občas je také užitečné zhodnotit, zda jako šéf nedělám, byť třeba nevědomky, něco, co by motivaci u podřízených snižovalo.


Pokud chcete vědět o motivaci zaměstnanců více, podívejte se na naše vzdělávací akce.