Jak si ověřit reálnost cílů

Důležitým nástrojem pro efektivní plánování a dosahování úspěchu je technika SMART. Tento akronym zahrnuje pět klíčových vlastností, které by měly být přítomny v cíli, který si formulujeme: Specific (konkrétní), Measureble (měřitelný), Atractive (atraktivní/motivující), Realistic (reálný) a Time framed (časově ohraničený). Pojďme se blíže podívat na jednu z těchto charakteristik, a sice na reálnost.

Proč je reálnost cílů důležitá

Stanovení reálných cílů je klíčem k udržení motivace a dynamiky. Cíle by měly být založeny na našich skutečných možnostech a omezeních. Je důležité brát v úvahu dostupné zdroje, dovednosti a schopnosti potřebné k dosažení daného cíle i podporu, kterou můžeme na cestě k cíli očekávat. Přiměřené síly a zdroje nás staví na pevnou půdu pod nohama a zajišťují, že máme vše, co je potřeba k tomu, abychom se mohli pohybovat na cestě k úspěchu.

Navíc ideálně definujeme cíle, které jsou o nás. Tedy takové, které závisí skutečně na našem úsilí, rozhodnutích a činech. Zaměřením se na to, co můžeme ovlivnit, se stáváme hybateli vlastního úspěchu, což nám dává sílu zdolávat výzvy a dosahovat pokroku.

Ověření reálnosti cíle pomocí škály

Při definování cílů je tedy užitečné si vyhodnotit, zda máme potřebné prostředky k tomu, abychom tento cíl splnili. Jak ale na to?

Zkuste desetibodovou stupnici! Přiřaďte každému hodnocení od 1 do 10, abyste posoudili reálnost stanovených cílů. Čím vyšší číslo, tím je dosažení cíle reálnější. Zvažte faktory, jako je čas, zdroje, odborné znalosti a potenciální výzvy, které vás čekají. Toto kvantitativní hodnocení nám pomůže posoudit, zda jsou naše cíle reálné, nebo zda je třeba je upravit. Je to užitečný nástroj, který nás udržuje na správné cestě k dosažení cílů.

Jak ohodnotit výsledek aplikace škály? Ideální není cíl, který se nám jeví jako příliš obtížně dosažitelný (hodnota 6 a méně na škále). V tomto případě zvažme nastavení nižší laťky, anebo prodloužení časového limitu na dosažení cíle. Pozor ale i na příliš snadné cíle (hodnota 9 a 10 na škále). Cíle nás mají vést k posunu hranic a růstu. Příliš snadný cíl nás povede k setrvání v komfortní zóně a nebude nás motivovat.

Závěrem

Vědět, co chceme, je pro úspěch klíčové. Nastavme ale kompas svých ambicí správně! Ověřujme si, že dosažení cíle je o nás, a vnímáme jej jako reálný. Pokud ne, nevzdávejme se vize, ale vydejme se k ní po menších krůčcích.

Chcete vědět o stanovování cílů a dalších zásadách pro řízení času více? Vyzkoušejte náš videokurz Ovládněte základy time managementu.